مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

بازنشستگان نمونه سال 1390

آقای غضنفر فروزانفر ( دانشگاه علوم پزشکی )

آقای محمد علی گنجی فرد ( آموزش و پرورش )

آقای محمد حسین قهوه چی ( مخابرات )

آقای کاظم غنی ( آموزش و پرورش )

خانم شهناز آدنیانی ( آموزش و پرورش )

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891