مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

بازنشستگان نمونه سال 1392

آقای پرویز نیک بین ( آموزش و پرورش )

آقای محمد هاشم حنفی ( آموزش و پرورش )

خانم قدسیه جباری ( آموزش و پرورش )

آقای محمود رضا زرگر ( دانشگاه علوم پزشکی )

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891