مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

فرمهای عملیاتی

فرمهای ضميمه بخشنامه 45817/1 مورخ 21/7/80 سازمان بازنشستگی
جهت استفاده در هنگام درخواست تاييديه برقراری ، افزايش يا اصلاح حقوق بازنشستگی و وظيفه.

فرمهای ضميمه بخشنامه 9980 مورخ 23/2/80 سازمان بازنشستگی
جهت استفاده در هنگام پرداخت حقوق ، دريافت کسور ، استرداد ، انتقال و اشتباهات واريزی.

فرمهای ضميمه دستورالعمل شماره 36 سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
در خصوص محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غير رسمی شاغلين.
فرم استرداد یا انتقال کسور بازنشستگی درخواست استرداد يا انتقال کسور بازنشستگی فرم 1

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891