مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

مبانی محاسبه کسور بازنشستگی

 كسور بازنشستگي

  • تعريف كسور بازنشستگي

    كسور بازنشستگي ، درصدي از حقوق و مزايا است كه حسب مقررات ذيربط ( مفاد مواد 71 و 73 ق.ا.ك و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/1368 و ماده 38 آئين نامه استخدامي شهرداريها ) براي تامين پوشش بازنشستگي و وظيفه مشتركين ( مستخدمين ) صندوق بطور ماهانه به صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي شهرداريها حسب مورد پرداخت مي گردد . درصدي از اين وجوه توسط مستخدمين ( كاركنان ) و درصدي هم توسط كارفرمايان ( دستگاههاي محل اشتغال كاركنان ) پرداخت مي گردد .

  • نرخ كسور بازنشستگي

    نرخ كسور بازنشستگي ، نرخي ( درصدي ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي ، ميزان كسور بازنشستگي مشخص مي گردد . اين نرخ علي الاصول بر مبناي محاسبات آماري تعيين و در مقاطع چند ساله  با توجه به وضعيت مالي صندوقهاي بازنشستگي مورد بررسي قرار مي گيرد .  نرخ كسور بازنشستگي در مورد مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري در حال حاضر به موجب ماده 12 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي مصوب 13/02/1379 و مصوبه شماره 55880/ت 23358 هـ مورخ 07/12/1379 هيئت وزيران از تاريخ 01/07/1379 برابر 5/22% ميباشد كه 9% آن مربوط به مستخدمين ( كاركنان ) ميباشد و 5/13% ( معادل يك برابر و نيم سهم كاركنان ) از آن مربوط به كارفرمايان (‌دستگاههاي محل اشتغال كاركنان ) مي باشد .

 مقرري ماه اول

  • مقرري ماه اول به وجوهي اطلاق مي شود كه در هنگام تبديل وضعيت استخدامي ( آزمايشي به رسمي ) و يا افزايش حقوق و مزايا به شرح موارد ذيل از حقوق مستخدم برداشت و به صندوق بازنشستگي واريز مي گردد .

  • به موجب ماده 72 ق.ا.ك وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول ق.ا.ك مكلفند حقوق و فوق العاده شغل اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري بپردازند .

    حسب مفاد ماده 100 ق.ا.ك ، مبلغ ماه اول هرگونه افزايش حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم بايستي به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت گردد .

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891