مدیریت صندوق بازنشستگی خراسان جنوبی,بازنشستگی خراسان جنوبی

کهنسال در میان خاندانش همانند پیامبر در میان امت خویش است . حضرت رسول اکرم (ص)

فرم های مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری

فرم شماره 1 و 2 برقراری حقوق بازنشستگی
فرم شماره 3 برقراری حقوق وظیفه
فرم خزانه و فرم 5/1 درآمد
فرم استرداد و یا انتقال کسور بازنشستگی
فرم محاسبه بدهی خدمت غیر رسمی
فرم صورت پرداخت قطعی حقوق
فرم برگشت اضافه واریزی و یا اشتباه واریزی
فرم استرداد کسور مازاد بر 30 سال
و سایر فرم ها
FORMS971030

آدرس : بیرجند - خیابان امام موسی صدر شرقی پلاک 25 - کدپستی :44311-97186 - تلفن :39-32422536 - فکس : 32450891